Parafialna Rada Duszpasterska

radap

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…

RadaParafialna

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii wchodzą   następujące osoby:

Granice:
Pakla Anna
Stawarz Krzysztof

Konice i Stachorówka:
Opoń Tadeusz
Siuta Anna

Nawsie:
Stasiowski Marian
Tęczar Andrzej

Nowa Wieś:
Arciszewski Józef
Wojnarowski Piotr

Rzegocin Południowy (od Brzezin):
Mirowski Henryk
Reguła Alfred

Rzegocin Północny i Postronie:
Kopala Tadeusz
Ślusarczyk Franciszek

Sośnice:
Bełko Rafał
Petka Tadeusz

Wielopole:
Poręba Halina
Rabacha Marek

Z urzędu:
Ks. Mariusz Siniak – Proboszcz
Ks. Piotr Soja – Wikariusz
S. Marietta Kaleta – Przełożona Klasztoru Sióstr Michalitek

Z nominacji:
Galas Zofia – Parafialny Zespół Caritas
Misiora Paweł – Administrator Cmentarzy
Duwer Bartłomiej – Kościelny
Raś Józef – Organista

 

DSP

poczytaj
STATUT PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ