Bierzmowanie

bierzmowanie2

Udzielanie Sakramentu Bierzmowania:

 1. W diecezji rzeszowskiej młodzież przyjmuje Bierzmowanie w III klasie gimnazjum;
 2. Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie Ks. Biskup;
 3. Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje „Indeks Formacji Młodzieży”, w którym zapisuje oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi;
 4. Zapisy i pierwsze spotkanie formacyjne odbywa się w klasie II gimnazjum przed wakacjami, na którym kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania;
 5. Systematyczna katecheza dla kandydatów odbywa się w ustalonych terminach przez całą klasę III gimnazjum;
 6. Kandydat wybiera sobie imię związane ze świętym patronem, oraz świadka;
 7. Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania;

Warunki dopuszczenia do sakramentu Bierzmowania:

 • przyjęty sakrament Chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przy zapisie przedstawić metrykę chrztu;
 • okazanie ocen z religii od klasy VI;
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu;
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej;
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym:
  – regularna Msza św. niedzielna,
  – comiesięczna spowiedź (podpis w Indeksie) i Komunia Św.,
  – obecność na innych nabożeństwach;
 • pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego;
 • włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie);
 • znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary;
 • pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego;

Nie może być dopuszczony do Bierzmowania kto:

 • opuszcza spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego przez rodziców;
 • nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do sakramentów św. itp.;
 • nie wykaże się podstawowymi wiadomościami;
 • lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej;
 • zachowuje się w sposób gorszący (papierosy, alkohol, itp.);
 • fałszuje podpisy w Indeksie Formacji Młodzieży;

 Świadek Bierzmowania:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej;
 6. Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania;

bierzmowanie