Sakrament Małżeństwa

malzenstwo_grafika

Narzeczeni zamierzający zawrzeć Sakramentalne Małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące);
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważna 6 miesięcy);
 3. Dowody osobiste;
 4. Indeks Formacji Młodzieży lub ostatnie świadectwo katechizacji;
 5. Świadectwo ukończenia przygotowania do małżeństwa (katecheza przedmałżeńska i katecheza przedślubna);
 6. Wdowcy: świadectwo zgonu współmałżonka;

 Przygotowanie do małżeństwa:

 1. Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem;
 2. Zgłaszając się powinni dostarczyć dokumenty wskazane wyżej;
 3. Na podstawie przedłożonych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi. Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy przynieść z powrotem do kancelarii;
 4. Przy ślubie konkordatowym, po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam spisują dokument w trzech jednobrzmiących egzemplarzach o stanie wolnym obojga kandydatów („Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”), które następnie przynoszą do kancelarii parafialnej;
 5. Narzeczeni przystępują dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu, druga spowiedź na kilka dni przed ślubem). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna. Mają także obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej;
 6. Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi;
 7. Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Kościelnego i Organistę o terminie ślubu i ustalić szczegóły ceremonii;
 8. W dniu ślubu świadkowie przed Mszą św. przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych;
 9. Nowożeńcy podpisują dokumenty po zawarciu sakramentu;
 10. Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi także jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji;

slub_nierozerwalny